Inschrijfformulier lidmaatschap

 

Vul je gegevens in

Naam *
Naam
Adres *
Adres
Lidmaatschap *
Je bent minimaal drie maanden lid. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd en is na drie maanden tot uiterlijk twee weken voor de automatische incassodatum opzegbaar.
Naam rekeninghouder
Naam rekeninghouder
Algemene voorwaarden *
Artikel 1: Definities 1.1 YOGAJUF: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan YOGAJUF op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. 1.2 Klant: de wederpartij van YOGAJUF die een product of dienst afneemt. Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij YOGAJUF als opdrachtnemer optreedt. 2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door YOGAJUF uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Artikel 3: Leskaarten, abonnementen en losse lessen 3.1 Een leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 3.2 Een leskaart van vijf of tien lessen is respectievelijk maximaal een en drie maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst. 3.3 Een abonnement kan elk moment van de maand ingaan. 3.4 Abonnementen kunnen na drie maanden, twee weken voor de automatische incasso worden opgezegd. 3.5 YOGAJUF verleent geen restitutie op leskaarten en abonnementen. 3.6 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door YOGAJUF desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt YOGAJUF zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlenging hiervan. 3.7 Bij zwangerschap of ziekte kan, in overleg vooraf tussen Klant en YOGAJUF, een abonnement van drie, zes of twaalf maanden voor bepaalde tijd opgeschort worden. Artikel 4: Workshops en cursussen 4.1 Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door YOGAJUF aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 4.2 Klant kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan. 4.3 YOGAJUF behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Artikel 5: Annulering 5.1 Annulering van workshops of cursussen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. 5.2 Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de start van een cursus of workshop gegeven door een docent van YOGAJUF wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd. 5.3 Annulering van workshops en cursussen gegeven door een externe docent heeft de volgende consequenties: Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 70% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de workshop of cursus is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de workshop of cursus wordt er geen lesgeld gerestitueerd. Artikel 6: Huisregels 6.1 Klant moet altijd de volgende huisregels van YOGAJUF volgen: Kom fris naar de yogales. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray-deodorant in de kleedkamers te gebruiken. Draag schone (yoga)kleding tijdens de yogalessen, waar je makkelijk in kunt bewegen. Wij adviseren niet later dan twee uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen. Geen schoenen in de yogastudio. De yogamat dient na gebruik schoongemaakt te worden door de Klant die daarvan gebruik heeft gemaakt. Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Klanten verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogastudio en in de andere ruimten zachtjes te praten. De (lichamelijke) integriteit van Klanten en medewerkers van YOGAJUF dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door YOGAJUF niet getolereerd. Artikel 7: Verplichtingen YOGAJUF 7.1 YOGAJUF behoudt zich het recht voor Klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 6, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens klant onverlet. 7.2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor YOGAJUF tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Klant op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat klant de les, cursus of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden. 7.3 YOGAJUF behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, of workshop te annuleren of deelname van Klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus, workshop of opleiding. 7.4 YOGAJUF kan nimmer gehouden zijn cursussen te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd. Artikel 8: Prijs en betaling 8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. 8.2 YOGAJUF behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via prijskaarten in de studio en via www.yogajuf.com. 8.3 YOGAJUF behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Klant door te berekenen. 8.4 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Klant in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is YOGAJUF gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Klant de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is YOGAJUF alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 8.5 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten. Artikel 9: Overmacht 9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van YOGAJUF liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van YOGAJUF uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen. 9.2 In geval van overmacht heeft YOGAJUF het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van YOGAJUF. Artikel 10: Aansprakelijkheid 10.1 Het afnemen van de diensten van YOGAJUF is geheel voor eigen risico van Klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden bij de baliemedewerker en/of docent. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent of behandelaar daarvan op de hoogte. 10.2 YOGAJUF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Klant. 10.3 YOGAJUF is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Klant. 10.4 Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YOGAJUF, dienen te worden vergoed. 10.5 Klant vrijwaart YOGAJUF voor aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van YOGAJUF, door YOGAJUF ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen. Artikel 11: Opschorting en ontbinding 11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens YOGAJUF, heeft YOGAJUF het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten dan wel de overeenkomst met Klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van YOGAJUF in een dergelijk geval. Artikel 12: Auteursrecht en eigendom 12.1 Van het door YOGAJUF verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YOGAJUF. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Artikel 13: Klachten 13.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. YOGAJUF zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal YOGAJUF contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht. 13.2 Mochten YOGAJUF en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. 13.3 Klachten worden geregistreerd bij YOGAJUF en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 14.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.